پرستو صالحی با انتشار عکس زیر نوشت: بچه ی کاریی بودم ها! وقتی پرستو کوچک بود.

پرستو صالحی با انتشار عکس زیر نوشت: بچه ی کاریی بودم ها! وقتی پرستو کوچک بود.

پرستو صالحی در کودکی