محمدرضا گلزار این عکس را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

سلفی محمدرضا گلزار و کارلوس کروش/عکس
محمدرضا گلزار این عکس را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.