پارسا پیروزفر نوشته: نمایش ماتریوشکا بر اساس داستان هایى از آنتون چخوف.

پارسا پیروزفر
پارسا پیروزفر
پارسا پیروزفر نوشته: نمایش ماتریوشکا بر اساس داستان هایى از آنتون چخوف. نویسنده، کارگردان و بازیگر: پارسا پیروزفر.