عکس زنان بی حجاب در غرفه نمایشگاهی ایران خودرو دست به دست در شبکه های اجتماعی می چرخد و سوالاتی را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.

عکس زنان بی حجاب در غرفه نمایشگاهی ایران خودرو دست به دست در شبکه های اجتماعی می چرخد و سوالاتی را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.