نگار جواهریان نوشته: دیروز اکران عمومی قندون جهیزیه در پردیس سینمایی زندگی.

نگار جواهریان نوشته: دیروز اکران عمومی قندون جهیزیه در پردیس سینمایی زندگی.
نگار جواهریان