هواتو سخت کم دارم، تو دلتنگی این روزام، تو روزایی که لبخندت، داره کم میشه از فردام.

بهاره رهنما
بهاره رهنما
بهاره رهنما نوشته: هواتو سخت کم دارم، تو دلتنگی این روزام، تو روزایی که لبخندت، داره کم میشه از فردام.