یخ فروش نیویورکی.

فروش یخ در خیابان های نیویورک سال ۱۹۱۲.
یخ فروش نیویورکی/عکس