تصویری که از اولین قطار ایران منتشر شد.

تصویر زیر مربوط به اولین قطار ایران در عبور از دروازه خوزستان است:
3479582_820