در عکس زیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنار حجت الله حیدری و میرمسعود حسینیان دیده می شوند.

در عکس زیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنار حجت الله حیدری و میرمسعود حسینیان دیده می شوند. عکس مربوط به اردیبهشت سال 1374 است که در ایام تمتع و در مسجد قبا گرفته شده است.

ظریف در ایام حج/عکس