نمایش دریازدگی با حضور پانته آ بهرام و .. از ١٢ شهریور ماه در سالن حافظ از ساعت 18سی دقیقه به روی صحنه می رود.

نمایش دریازدگی با حضور پانته آ بهرام و .. از ١٢ شهریور ماه در سالن حافظ از ساعت 18سی دقیقه به روی صحنه می رود.