عمو پورنگ در محله پورنگ.

عمو پورنگ در محله پورنگ

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:
امان از دست این نویسنده خوش ذوق
که هر سری یه تیپ متفاوت از ما درست میکنه
 تیپ متفاوت و رسمی داریوش فرضیایی