اخرین پستی نگار جواهریان در شبکه اجتماعی خود منتشر نمود.

نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشته: بعد از تقدیر عوامل فیلم حوض نقاشی در حیاط خانه سفیر استرالیا.
نگار جواهریان