جواد عزتی و همسرش در کنار محمد علیزاده و بهاره افشاری.

جواد عزتی و همسرش در کنار محمد علیزاده و بهاره افشاری