کانال کودک از اول مهر آزمایشی راه اندازی می شود.

کانال کودک از اول مهر آزمایشی راه اندازی می شود.


مدیر شبکه کودک در نشست خبری از ارتقاء کانال تلویزیونی پویا از اول مهر امسال خبر داد.

محمد سرشار گفت : کانال تلویزیونی پویا به عنوان کانال مخاطب کودک فعالیت خود راهمزمان با سال تحصیلی آغاز می کند.

وی افزود :پویا از اول مهر برای خردسال با همان نام نمای پویا از ساعت 8 تا 14 وشبکه کودک از 14 تا 22 پخش می شود.