بهاره افشاری این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده با این توضیح: تست گریم و چهره جدید.

بهاره افشاری
بهاره افشاری
بهاره افشاری این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده با این توضیح: تست گریم و چهره جدید.