ناهار بهرام رادان در کنار مهران مدیری
 ناهار بهرام رادان در کنار مهران مدیری