بهنام صفوی در روز آخر پرتو درمانی.

بهنام صفوی با انتشار عکس زیر نوشت: اینم از روز آخر پرتو درمانی