اشکهای برانکو در غم از دست دادن کاپیتان هادی نوروزی.

برانکو
برانکو
اشکهای برانکو در غم از دست دادن کاپیتان هادی نوروزی