شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت : متاسفانه با خبر شدم عموى عزیزم در فاجعه منا درگذشت... روحت شاد عمو جون

عموی بازیگر مرد در فاجعه منا درگذشت/عکس
شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت : متاسفانه با خبر شدم عموى عزیزم در فاجعه منا درگذشت... روحت شاد عمو جون