صابر ابر: باید بدرد هم بخوریم.

صابر ابر بازیگر 31ساله کشورمان با انتشار عکسی در صفحه شخصی اش نوشت:
باید بدرد هم بخوریم، باید حواسمان باشد که بیهوده نباشیم!
این کلمه از آن کلمه ناب هاست: بدرد خور!
مفید باشیم ...
گاهی به اندازه یک پرتقال