ماهچهره خلیلی اثری را از شهاب جعفرنژاد منتشر کرده است به یاد درگذشتگان عرصه هنر و ورزش.

سلفی در بهشت
سلفی در بهشت
ماهچهره خلیلی اثری را از شهاب جعفرنژاد منتشر کرده است به یاد درگذشتگان عرصه هنر و ورزش.