نظر بهاره رهنما درباره شادی و غم.

بهاره رهنما
بهاره رهنما
بهاره رهنما نوشته: لبخند نشونه شادی دل نیست، دل اون وقتی شاده که چشمها بخنده، شادی آدم ها و غمشون رو از توی چشماشون بخونیم نه حرفا و لبهاشون.