لیلا حاتمی همراه با انتشار این عکس نوشته: «تنها یاد خداست که به قلبها آرامش میبخشد.»

لیلا حاتمی
لیلا حاتمی
لیلا حاتمی همراه با انتشار این عکس نوشته: «تنها یاد خداست که به قلبها آرامش میبخشد.»