احسان خواجه‌امیری با انتشار این عکس نوشته: در کنار استاد عزیزم دکتر محمد اصفهانی.

احسان خواجه‌امیری در کنار محمد اصفهانی
احسان خواجه‌امیری در کنار محمد اصفهانی
احسان خواجه‌امیری با انتشار این عکس نوشته: در کنار استاد عزیزم دکتر محمد اصفهانی.