عکسی که محمدرضا گلزار در اینستاگرام منتشر کرده.

عکسی که محمدرضا گلزار در اینستاگرام منتشر کرده.
عکس: گلزار در زوریخ