فرزاد حاتمی ستاره جوان فوتبال ایران و ملوان این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده است.

عکس قابل تاملی که فرزاد حاتمی منتشر کرد
فرزاد حاتمی ستاره جوان فوتبال ایران و ملوان این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده است.