جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات با حضور اعضا بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت.

جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات با حضور اعضا بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت.

در جلسه امروز این هیئت تیتر و محتوای صفحه اول روزنامه رویش ملّت 18 مهر درباره سردار شهید همدانی مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و مقرر شد به روزنامه تذکر داده شود و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.

در این جلسه همچنین برخی عبارت های مندرج در مطلبی با عنوان «نمایندگان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند» در صفحه 10 روزنامه کیهان مورخ 9 مهر مشمول بند 8 ماده 6 دانسته شد و مقرر شد به این روزنامه تذکر داده شود.

در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات «افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد» از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات عنوان شده که با عبارت «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» در این ماده توضیح داده شده است.