همایون إرشادی وحسن پور شیرازیبه دیدن نمایش غرب واقعی نشستند.

هنرمندان در پشت صحنه تاتر امین حیایی/ عکس
همایون إرشادی وحسن پور شیرازیبه دیدن نمایش غرب واقعی نشستند