مقدم ببر کورد ایلامى از نوع فروردینى به شهر عشق و حال شیراز گل باران باد.

نوید محمدزاده
نوید محمدزاده
نوید محمدزاده با انتشار این خبر نوشته: مقدم ببر کورد ایلامى از نوع فروردینى به شهر عشق و حال شیراز گل باران باد. آخ که من عاشق شیرازو شیرازى جماعتم.