محمد بحرانی با انتشار این عکس در اینستاگرام تنها به ذکر جمله بدون شرح بسنده کرده است.

عادل فردوسی‌پور و محمد بحرانی
عادل فردوسی‌پور و محمد بحرانی
محمد بحرانی با انتشار این عکس در اینستاگرام تنها به ذکر جمله بدون شرح بسنده کرده است.