همیشه کسى وجود خواهد داشت که سر راهتان سنگ پرتاب کند.

مهسا کامیابی با انتشار این عکس نوشته: همیشه کسى وجود خواهد داشت که سر راهتان سنگ پرتاب کند. این به شما بستگى دارد که با آن سنگها چه میسازید. پل یا دیوار ، یادتان باشد شما معمار زندگیتان هستید.

مهسا کامیابی