روز گذشته "جنیفر لوپز" با تیپی متفاوت با همراهی "کسپر اسمارت"-نامزدش- بر روی فرش قرمز معرفی فیلم "Rock The Kasbah" قدم گذاشت.

روز گذشته "جنیفر لوپز" با تیپی متفاوت با همراهی "کسپر اسمارت"-نامزدش- بر روی فرش قرمز معرفی فیلم "Rock The Kasbah" قدم گذاشت.

دیگر مهمانان این فرش قرمز که در نیویورک برگزار شد ،"کیت هادسون" و "لیدی گاگا" و نامزدش "تیلور کینی" بودند.

تیپ متفاوت جنیفر لوپز