سارا خویینی‌ها با انتشار این عکس از خودش و کمند امیرسلیمانی نوشته: من و کمندجان در حال آمادگی برای مسابقات المپیک.


سارا خویینی‌ها و کمند امیرسلیمانی