رضا صادقی با انتشار عکس زیر نوشت: یه پسر دوستداشتنى و یک دیدار دلچسب دوستداشتنى بعد مدت‌ها.

رضا صادقی با انتشار عکس زیر نوشت: یه پسر دوستداشتنى و یک دیدار دلچسب دوستداشتنى بعد مدت‌ها.

 دیدار رضا صادقی با محسن یگانه بعد از مدتها