مهرنامه در آخرین شماره خود در بخش راهبرد، مطلبی را با عنوان حزب گذار به حزب گذار منتشر کرد که در آن به تبارشناسی چپ اسلامی پرداخته است.

ماهنامه مهرنامه در آخرین شماره خود در بخش راهبرد، مطلبی را با عنوان حزب گذار به حزب گذار منتشر کرد که در آن به تبارشناسی چپ اسلامی پرداخته است و در جایی که به تکامل این جریان می پردازد، از استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان سید مرتضی مطهری یاد کرد.
گاف مهرنامه در معرفی شهید مطهری+ عکس