این اثر را در اینستاگرام یغما گلرویی منتشر و در توضیح آن نوشته شده: شام آخر.

یغما گلرویی
یغما گلرویی
این اثر را در اینستاگرام یغما گلرویی منتشر و در توضیح آن نوشته شده: شام آخر.