تصویرحامد بهداد به همراه شهرام شاه حسینى و خانم گلپریان در برج فستیوال فیلم توکیو را مشاهده می کنید.

حامد بهداد و شهرام شاه حسیی در برج توکیو
تصویرحامد بهداد به همراه شهرام شاه حسینى و خانم گلپریان در برج فستیوال فیلم توکیو را مشاهده میکنید