در تصویر زیر یک عکس یادگاری که دردهه 1340 گرفته شده می بینید.