مریم معصومی در توضیح عکسش نوشته: اینم اولین برف امسال که من دیدم. من اسفندى ام.. و عاشق بارونو برفم زیاد.

مریم معصومی
مریم معصومی
مریم معصومی در توضیح عکسش نوشته: اینم اولین برف امسال که من دیدم. من اسفندى ام.. و عاشق بارونو برفم زیاد.