بازیگر زن و دخترش.

روشنک عجمیان
روشنک عجمیان
روشنک عجمیان و دخترش.