نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشته: ارتش تکیه بر دیوار سیمانى داده.

نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشته: ارتش تکیه بر دیوار سیمانى داده.

نوید محمدزاده