حسین پاکدل با انتشار این عکس نوشته: دوشینه پى گلاب مى گردیدم بر گرد چمن.

حبیب رضایی و حسین پاکدل
حبیب رضایی و حسین پاکدل
حسین پاکدل با انتشار این عکس نوشته: دوشینه پى گلاب مى گردیدم بر گرد چمن... ... با دو هنرمند خالص و دلپاک حبیب جان رضایى، بازیگر و کارگردان على کریم، کارگردان سینما همین دیشب.