بابک برزویه در توضیح این عکس نوشته: وهم اکنون در صدد برهم زدن خلوت کریمخانی.

هنرمندان در صدد بر هم زدن خلوت کریمخان
هنرمندان در صدد بر هم زدن خلوت کریمخان
بابک برزویه در توضیح این عکس نوشته: وهم اکنون در صدد برهم زدن خلوت کریمخانی. تور عکاسی و گردشگری تهران مجموعه زیبای کاخ گلستان.