بهاره رهنما در کنار این عکس، قطعه‌ای از شعرهایش را هم منتشر کرد.

بهاره رهنما
بهاره رهنما
بهاره رهنما در کنار این عکس، قطعه‌ای از شعرهایش را هم منتشر کرد.

این هنرپیشه زن نوشته: شعر را گم کرده ام
جایی همین نزدیکی ها
میان غر غر ها و گلایه ها
شعر را گم کرده ام
میان غیبت های پنجشنبه ها
و جمعه های سرد طولانی
میان فقدان گرمی و آغوش و بوسه
مهره هایم را جستجو میکنم
برای گردنبندی در خور شعر
در خور سفیدی گردنم
در خور دخترکی که ذاتش شاهزاده بود نه گدا...
بهاره رهنما، مجموعه زن باران