هنرپیشه زن سینمای ایران در توضیح این عکس نوشته: قله دماوند ٢٤ شهریور ١٣٩٢.

ویشکا آسایش
ویشکا آسایش
هنرپیشه زن سینمای ایران در توضیح این عکس نوشته: قله دماوند ٢٤ شهریور ١٣٩٢.