هانیه توسلی در توضیح این عکس نوشت :سرماخوردگى خر است.

هانیه توسلی
هانیه توسلی
هانیه توسلی در توضیح این عکس نوشت :سرماخوردگى خر است.خیلى زیاد.مخصوصن اگر روزى چهارده ساعت سر کار باشى!