سردار آزمون این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: با امیر خان و فرزن شیطونش.

سردار آزمون و امیر جعفری