عکسی دیده نشده و قدیمی از نوجوانی خسرو شکیبایی بازیگر سینما و تلویزیون منتشر می شود.

عکسی دیده نشده و قدیمی از نوجوانی خسرو شکیبایی بازیگر سینما و تلویزیون منتشر می شود.
عکس دیده نشده از نوجوانی خسرو شکیبایی