خوشحالم که بعد از چند ماه فشرده کاری ، تیم پخش فیلم ، دستیاران خوبم سعید پاکستانی و پیام ایرایی هم در این سفر همراه من هستند و همینطور لیلا جان زارع ... امروز به شهر کلن امدیم که امشب نمایش داریم ... جای همه گروه خوبم در " شیفت شب " خالی.

نیکی کریمی با انتشار تصاویر در صفحه اجتماعی اش نوشت: خوشحالم که بعد از چند ماه فشرده کاری ، تیم پخش فیلم ، دستیاران خوبم سعید پاکستانی و پیام ایرایی هم در این سفر همراه من هستند و همینطور لیلا جان زارع ... امروز به شهر کلن امدیم که امشب نمایش داریم ... جای همه گروه خوبم در " شیفت شب " خالی.
 تیپ های نیکی کریمی، لیلا زارع و ... در آلمان
نیکی کریمی و همکاران در آلمان

 تیپ های نیکی کریمی، لیلا زارع و ... در آلمان