آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشته: امروز به همراه عوامل فیلم در کاخ مردمی جشنواره در پردیس ملت. خوشحال میشم ببینمتون.

آزاده نامداری
آزاده نامداری
آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشته: امروز به همراه عوامل فیلم در کاخ مردمی جشنواره در پردیس ملت. خوشحال میشم ببینمتون.